Obchodné podmienky ADV Europe, s.r.o. pre predaj zájazdov

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

Článok I. Úvodné ustanovenia


 1. ADV Europe, s.r.o., so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, IČO: 45 681 850, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vl. č. 56722/L, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje internetový portál www.juhoska.sk, prostredníctvom ktorého cestovné kancelárie a cestovné agentúry inzerujú, ponúkajú a predávajú cestovné zájazdy, zabezpečujú cestovné poistenie a iné služby poskytované cestovnými kanceláriami a agentúrami (ďalej len „Portál“).


 1. Prevádzkovateľ vytvára na Portáli podmienky na kúpu zájazdu alebo iných služieb poskytovaných cestovnými kanceláriami a agentúrami, prostredníctvom internetu tak, aby celý proces kúpy, t.j. výber služby, jej objednanie, úhrada a uzatvorenie zmluvného vzťahu, bol realizovaný výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetového Portálu.


 1. Prevádzkovateľ poskytuje službu Používateľom na základe nasledujúcich podmienok (ďalej len „Obchodné podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare).


Článok II. Vysvetlivky pojmov


 1. Touroperátor - je cestovná kancelária alebo cestovná agentúra poskytujúca zájazdy.


 1. Zmluva o obstaraní zájazdu – zmluva uzavretá medzi Objednávateľom a Touroperátorom, ktorou sa Touroperátor zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Neoddeliteľnou Súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu sú zmluvné podmienky Touroperátora, poistná zmluva upravujúca cestovné poistenie ak sa v danom prípade uzaviera a zmluvné podmienky pre cestovné poistenie, všetky doklady a informácie, ktoré Objednávateľ dostane alebo na základe ktorých Objednávateľ uzatvorí Zmluvu o obstaraní zájazdu, a to najmä informácie obsiahnuté na Portáli, informácie a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte, alebo objednaných službách. Ďalej všetko spolu len „Zmluva o obstaraní zájazdu“.


 1. Zmluvné podmienky Touroperátora – predstavujú zmluvné podmienky, alebo iné zmluvne dojednanéustanovenia, ktorými sa spravuje poskytovanie zájazdov jednotlivých Touroperátorov.


 1. Portál – predstavuje internetový portál www.juhoska.sk prevádzkovaný Prevádzkovateľom, prostredníctvom ktorého dochádza k uzavretiu Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi Touroperátorom a Objednávateľom.


 1. Používateľ – je osoba, ktorá pomocou vhodného softwarového vybavenia a počítačového zariadenia využíva služby sprístupnené Prevádzkovateľom na webovom Portáli www.juhoska.sk.


 1. Objednávateľ - je osoba, ktorá s Touroperátorom uzavrie Zmluvu o obstaraní zájazdu, alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade so Zmluvou o obstaraní zájazdu previedol.Článok III. Uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu


 1. Používateľ berie na vedomie, že celý proces uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu je realizovaný elektronicky prostredníctvom internetového Portálu www.juhoska.sk a vyhlasuje, že sa s postupom uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu oboznámil a súhlasí s ním (ďalej len aj „proces uzavretia zmluvy“).


 1. Používateľ sa zaväzuje postupovať podľa pokynov vykonávania procesu uzavretia zmluvy oznámených a/alebo vyžadovaných Prevádzkovateľom na Portáli.


 1. Používateľ na základe určených kritérií vykoná výber služieb, ktorých poskytnutie požaduje. Na základe určených kritérií (napr. krajina, lokalita, hotel, termíny, cena a iné) vykoná výber konkrétneho zájazdu a zrealizuje objednávku (ďalej len „objednávka“). Na základe objednávky podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ oznámi Používateľovi v krátkej časovej lehote buď, že Používateľom vybraný zájazd je voľný, t.j. že je možné ho objednať alebo že tento zájazd už nie jej voľný.


 1. Ak Prevádzkovateľ oznámi Používateľovi, že zájazd už nie je voľný podľa bodu 3 tohto článku Obchodných podmienok, nie je možné ho v takom prípade objednať a je nevyhnutné už realizovaný postup objednávky opakovať pri využití odlišných kritérií.


 1. Ak Prevádzkovateľ oznámi podľa bodu 3 tohto článku Obchodných podmienok, že zájazd je voľný, Používateľ pokračuje v procese uzavretia zmluvy podľa pokynov uvedených na Portáli, najmä oznámením konkrétnych vyžadovaných údajov a informácií.


 1. Zmluva o obstaraní zájazdu je uzavretá okamihom, keď Objednávateľ objedná službu podľa pokynov uvedených na Portáli a elektronicky odsúhlasí návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu, tieto Obchodné podmienky, zmluvné podmienky Touroperátora a iné doklady súvisiace so Zmluvou o obstaraní zájazdu /napr. poistné podmienky a pod./. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu objednanej služby bezodkladne po uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu.


 1. Odsúhlasenie všetkých dokumentov uvedených v bode 6 Obchodných podmienok bude Objednávateľ vykonávať výlučne elektronicky prostredníctvom internetového Portálu.


 1. Okamihom uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu vzniká zmluvný vzťah medzi Používateľom ako Objednávateľom služby a Touroperátorom. Zmluvný vzťah vzniknutý medzi Objednávateľom a Touroperátorom sa v plnom rozsahu /vrátane napr. odstúpenia od zmluvy, storno podmienok a stornopoplatkov, reklamačného konania a iných/ riadi uzavretou Zmluvou o obstaraní zájazdu, vrátane všetkých jej súčastí, najmä zmluvných podmienok Touroperátora a inými dojednaniami uzavretými medzi Objednávateľom a Touroperátorom. Za poskytnutie zájazdu v zmysle Zmluvy o obstaraní zájazdu ako aj za všetky ostatné nároky vyplývajúce zo Zmluvy o obstaraní zájazdu zodpovedá výlučne Touroperátor. Touroperátor zodpovedá Objednávateľovi za škodu vzniknutú zo Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo v jej súvislosti.


 1. Aj napriek tomu, že Prevádzkovateľ oznámil podľa bodu 3 tohto článku Obchodných podmienok Používateľovi, že zájazd je voľný, môže v procese uzavretia zmluvy nastať situácia, že nejaká iná osoba skôr uzavrie zmluvu na ten istý zájazd, pričom Portál v takom prípade z technického dôvodu nestihne označiť takýto zájazd ako obsadený a môže tak dôjsť k uzavretiu viacerých zmlúv na obstaranie rovnakého zájazdu. Ak nastane situácia uvedená v tomto bode Obchodných podmienok, to znamená, že budú uzavreté viaceré zmluvy, predmetom ktorých je poskytnutie rovnakého zájazdu, tak potom v takomto prípade je platná a účinná len zmluva uzavretá najskôr. Ak nastane táto situácia, Prevádzkovateľ to bezodkladne oznámi Používateľovi, ktorý uzavrel zmluvu neskôr a zmluva takéhoto Používateľa týmto stratí účinnosť. Ak už bola Používateľom uhradená cena služby, bude mu cena bezodkladne vrátená, pokiaľ si Používateľ nevyberie iný zájazd. Používateľ berie túto skutočnosť na vedomie a súhlasí s ňou.


 1. Po uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu sú klientovi elektronickou poštou doručené rozhodujúce doklady potrebné pre čerpanie služieb a to najmä Zmluva o obstaraní zájazdu, voucher, poistná zmluva a iné.


 1. Osobitnú kategóriu predstavujú tzv. zájazdy na vyžiadanie, pričom ide o zájazdy, pri ktorých Používateľ sám nadefinuje požiadavky na zájazd (napr. krajina, lokalita, hotel, termíny, cena a iné) a požiada Prevádzkovateľa o zistenie, či niektorý Touroperátor poskytuje takýto zájazd a či je možné takýto zájazd objednať (ďalej len „Zájazd na vyžiadanie“). Na základe tejto žiadosti Používateľa Prevádzkovateľ zistí, či Používateľom nadefinovaný zájazd niektorý Touroperátor poskytuje. Ak zistí, že takýto zájazd je možné poskytnúť zašle Používateľovi ponuku prostredníctvom elektronickej pošty. Samotná Zmluva o obstaraní Zájazdu na vyžiadanie bude následne uzavretá medzi Používateľom a Touroperátorom.Článok IV. Osobitné ustanovenia


 1. Objednávateľ súhlasí, že proces realizácie uzavretia zmluvy bude vykonávaný elektronicky prostredníctvom internetového Portálu www.juhoska.sk.


 1. Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať presné a skutočné údaje pri realizácii procesu uzavretia zmluvy a zaväzuje sa, že nebude uvádzať klamlivé údaje.


 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú stránku zverejňovaných Zájazdov, predovšetkým nezodpovedá za aktuálnosť a/alebo pravdivosť cien jednotlivých Zájazdov zverejnených na Portáli, nakoľko tieto ceny a údaje poskytuje Touroperátor.


 1. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť objednávku, ktorá nezodpovedá pokynom pre realizáciu procesu uzavretia zmluvy určených Prevádzkovateľom, napr. obsahujú neúplné alebo klamlivé vyžadované údaje a pod.Článok V. Ochrana osobných údajov


 1. Používateľ berie na vedomie, že niektoré údaje poskytnuté v rámci procesu uzatvorenia zmluvy sú osobnými údajmi v zmysle zák. NRSR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).


 1. Používateľ týmto udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi so spracúvaním osobných údajov za účelom: (i) poskytnutia a plnenia služieb v zmysle týchto Obchodných podmienok, (ii) uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu a ostatných s tým spojených dokumentov (napr. poistnej zmluvy) a za účelom poskytnutia a plnenia služieb vyplývajúcich zo Zmluvy o obstaraní zájazdu a ostatných s tým spojených dokumentov (iii) za účelom marketingových služieb Prevádzkovateľa, t.j. za účelom priameho marketingu vykonávaného Prevádzkovateľom, vrátane oboznamovania Používateľa a službách poskytovaných Touroperátormi a Prevádzkovateľom.


 1. Prevádzkovateľ týmto informuje používateľa ako poskytovateľa osobných údajov, že identifikačné údaje Prevádzkovateľa, ako osoby ktorej sa udeľuje tento súhlas so spracúvaním osobných údajov, sú: ADV Europe, s.r.o., so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, IČO: 45 681 850, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vl. č. 56722/L, DIČ: 20 23 518 398, IČ DPH: SK 20 23 518 398


 1. Prevádzkovateľ týmto poučuje poskytovateľa osobných údajov, že osobné údaje poskytuje dobrovoľne.


 1. Používateľ týmto poskytuje pre vyššie uvedený účel nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, elektronickú (e-mailovú) adresu, číslo občianskeho preukazu a číslo pasu, a iné údaje potrebné pre poskytnutie dohodnutých služieb, t.j. služieb poskytnutých na Základe zmluvy o obstaraní zájazdu.


 1. Prevádzkovateľ týmto informuje poskytovateľa osobných údajov, že za účelom plnenia dohodnutých služieb a za účelom uvedeným v čl. V, bode 2 Obchodných podmienok je nevyhnutné jeho osobné údaje poskytovať a sprístupňovať príjemcom a tretím stranám, a to Touroperátorom, zamestnancom Prevádzkovateľa vykonávajúcim činnosti na základe týchto Obchodných podmienok, sprostredkovateľom osobných údajov Prevádzkovateľa, obchodným partnerom Prevádzkovateľa, a iným osobám podieľajúcim sa na plnení služieb dohodnutých v Zmluve o obstaraní zájazdu a plnení účelu uvedeného v čl. V, bode 2 Obchodných podmienok. Poskytovateľ osobných údajov týmto udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi na poskytovanie a sprístupňovanie jeho osobných údajov týmto tretím osobám a príjemcom uvedeným v tomto ustanovení Obchodných podmienok.


 1. Prevádzkovateľ týmto informuje poskytovateľa osobných údajov, že za účelom plnenia dohodnutých služieb zo Zmluvy o obstarní zájazdu a za účelom uvedeným v čl. V, bode 2 Obchodných podmienok je nevyhnutný cezhraničný prenos jeho osobných údajov a to aj do tretích krajín, t.j. krajín ktoré nie sú členom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak je to potrebné za účelom plnenia dohodnutej služby zo Zmluvy o obstarní zájazdu a za účelom uvedeným v čl. V, bode 2 Obchodných podmienok, môžu byť osobné údaje poskytnuté aj do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, čo berie poskytovateľ osobných údajov týmto na vedomie. Poskytovateľ osobných údajov týmto udeľuje súhlas Prevádzkovateľovi na takéto cezhraničné poskytovanie jeho osobných údajov v zmysle tohto ustanovenia Obchodných podmienok.


 1. Prevádzkovateľ poučuje poskytovateľa osobných údajov, že má práva uvedené v §§ 28 až 30 zákona o ochrane osobných údajov. Poučenie o právach je zverejnené na webovej stránke ubytovateľa www.juhoska.sk


 1. Používateľ ako poskytovateľ osobných údajov týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov a ich poskytovanie a sprístupňovanie podľa tohto článku Obchodných podmienok aj v mene ostatných osôb, ktoré sa zúčastnia objednaného zájazdu. Používateľ ako poskytovateľ osobných údajov vyhlasuje, že je oprávnený tak vykonať na základe súhlasu týchto osôb a vyhlasuje, že všetky tieto osoby zúčastňujúce sa zájazdu mu udelili súhlas na spracovanie osobných údajov Prevádzkovateľom a na ich poskytnutie Prevádzkovateľovi.


 1. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 2 rokov odo dňa vyjadrenia súhlasu poskytovateľom osobných údajov s týmito Obchodnými podmienkami. Poskytovateľ osobných údajov je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať.


Článok VI. Súhlas so zasielaním elektronickej pošty a zasielaním reklamy


 1. Používateľ týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie elektronickej pošty za účelom priameho marketingu Prevádzkovateľa, pričom Používateľ udeľuje súhlas s tým, že elektronická pošta bude šíriť reklamu a obsahovať reklamné informácie ohľadom nových zájazdov a službách poskytovaných Touroperátormi a službách poskytovaných Prevádzkovateľom. Objednávateľ má možnosť kedykoľvek odvolať tento súhlas na zasielanie elektronickej pošty a to kliknutím na odhlasovací odkaz (link) v prijatej správe alebo zaslaním elektronického odvolania súhlasu prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu Prevádzkovateľa uvedenú na Portáli.Článok VII. Záverečné ustanovenia


 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia na internetovom Portáli.


 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.
V Žiline, dňa 06.07.2016